شماره تماس دانشگاه :

0773-7624303

نمابر :

0773-7624303

دفتر ریاست واحد:

0773-7624303

آدرس :

شهرستان جم - دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جم

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری :

 

پست الکترونیکی: info@jamiau.ac.ir